Čistenie a kontrola komínov

Čistenie a kontrola komínov

Čistenie a kontrola komínov je najžiadanejšou službou, spočíva z mechanického čistenia komínu a vizuálnej kontroly, popis služby nižšie.

Čistenie komínov je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča uchytili na vnútornej strane spalinovej cesty a prípadné odstránenie kondenzátu z kondenzačnej nádoby. Spalinová cesta predstavuje systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušie, a to od spalinového hrdla spotrebiča, až po ústie komína.
Kontrola komína nie je vyčistenie spalinovej cesty, ale odborné posúdenie celkového stavu spalinovej cesty a kontrola požiarnej bezpečnosti objektu vzhľadom na stavebné prevedenie komína a umiestnenie horľavých častí stavby.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palív,
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:
dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá,
najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyšie.

V prípade záujmu  o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, vám poskytneme kominárske služby s ktorými budete nadmieru spokojný. Vďaka tomu že sme členmi Komori Kominárov slovenska máte záruku že nami poskytované kominárske služby sú správne prevedené.