Kominárske služby

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce kominárske služby

Čistenie a kontrola komínov

Čistenie komínov je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča uchytili na vnútornej strane spalinovej cesty a prípadné odstránenie kondenzátu z kondenzačnej nádoby. Spalinová cesta predstavuje systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušie, a to od spalinového hrdla spotrebiča, až po ústie komína.
Kontrola komína nie je vyčistenie spalinovej cesty, ale odborné posúdenie celkového stavu spalinovej cesty a kontrola požiarnej bezpečnosti objektu vzhľadom na stavebné prevedenie komína a umiestnenie horľavých častí stavby.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:
• štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palív,
• šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
• dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:
• dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
• šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá,
• najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyšie.

Rekonštrukcia a vložkovanie komínov

Moderné spotrebiče na všetky druhy palív kladú vysoké nároky na odťah spalín. Taktiež nenasiakavosť, odolnosť voči vlhkosti a nízke teploty spalín hrajú veľkú rolu pri určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku.

Kedy ju nutné vyvložkovať komín:
• komínový prieduch neodpovedá platným predpisom,
• prechod na iný druh paliva,
• zlý ťah komína,
• kondenzát preniká do stien komínového telesa,
• v miestnosti je cítiť zápach spalín,
• pôvodná vložka už neplní svoj účel.

Vykonávame vložkovanie komínov všetkými typmi vložiek (nerez, plast, keramika), podľa stavu komínového telesa a požiadavkám pripájaného spotrebiča.
Jednovrstvové komíny vstavané v domácej i občianskej výstavbe je možné rekonštruovať pre spotrebiče na báze plynného, kvapalného a tuhého paliva, dodatočným vyvložkovaním komínovou vložkou z materiálu, ktorý spĺňa podmienky vyhlášok MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443 Pred vložkovaním komínov musí byť urobená prehliadka komínového plášťa, taktiež v priestore pôdy a nad strechou, v prípade väčšieho poškodenia je nutné komínové teleso pred vyvložkovaním opraviť.
Súčasťou prehliadky komínov je kontrola, či do komínového prieduchu nie je zapojený iný spotrebič (taktiež u vyššej domovej zástavby) a použitím komínovej sondy prípadne kamery, kontrola veľkosti a tvaru prieduchu. Vložka sa spúšťa do stavajúceho komínového telesa, do ktorého sú len vybúrané montážne otvory pre osadenie tvaroviek.

 

Posúdenie spalinovej cesty

Protokol o výsledku alebo zápis do prevádzkového denníka kotolne o výsledku kontroly spalinovej cesty počas jej užívania podľa vyhlášky MV SR 401/2007 Z.z..

Kedy:
• Podľa časových lehôt stanovených vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 Z.z..
Podmienky:
• zabezpečenie prístupu do priestorov bezprostredne súvisiacich s komínom (miestnosti kde prechádza, kde sú umiestnené komínové dvierka, prístup na strechu, na komín).

Platnosť:
• revízny technik s platným živnostenským listom odpovedajúcim tejto činnosti,
• firma s platným živnostenským listom odpovedajúcim tejto činnosti.

 

Revízie komínov

Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443.
Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komínu a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovanie.

Kedy využit túto kominársku službu, ktorú vykonáva revízny technik:
• kolaudácie,
• pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z.z.,
• pred pripojením nového spotrebiča,
• pri výmene spotrebiča,
• pri postavení nového komína.

Podmienky
Zabezpečenie prístupu do priestorov bezprostredne súvisiacich s komínom (miestnosť kadial prechádza, kde sú umiestnené komínové dvierka, prístup na strechu, na komín).

 

V prípade záujmu o naše kominárske služby nás neváhajte kontaktovať

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, vám poskytneme kominárske služby s ktorými budete nadmieru spokojný. Vďaka tomu že sme členmi Komori Kominárov slovenska máte záruku že nami poskytované kominárske služby sú správne prevedené.